room02

ความสว่างและความเย็นในห้องเรียน

ห้องคอมพิวเตอร์มีความจำเป็นต้องมีความสว่างพอสมควร ห้องเรียนควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้พอดีกับขนาดห้อง เครื่องคอมพิวเตอร์จะส่งความร้อนออกมา และจำนวนนักเรียนในห้องก็มีส่วนสำคัญในการคำนวณขนาดของเครื่องปรับอากาศ เพราะจะช่วยลดค่าไฟโรงเรียนได้
room10
room11
room12
room13
room14
room15
room16
room17
room18
room01
room02
room03
room04
room05
room06
room07
room08
room09