room11

การจัดวางโต๊ะเป็นแถวตอน

ช่วยให้นักเรียนทำงานร่วมกันจากด้านข้างและด้านหน้า ครูสามารถเข้าถึงนักเรียนได้สะดวก และมองเห็นหน้าจอนักเรียนได้ตลอดทั้งแถว ง่ายในการบริหารในการจัดการเรียนการสอน ดูแลความสะอาดง่าย ลดความเสียจากสายไฟด้านหลังเครื่อง และเพิ่มพื้นที่ในการทำกิจกรรม
room10
room11
room12
room13
room14
room15
room16
room17
room18
room01
room02
room03
room04
room05
room06
room07
room08
room09