lear07
การเรียนการสอน
รู้จักธรรมชาติรอบตัว
จับคู่ อาหารของสัตว์
CAI สนุก พร้อมเสียงดนตรี
ซาวด์เอฟเฟคประกอบการเรียน
lear01
lear02
lear03
lear04
lear05
lear06
lear07
lear08
lear09
lear10
lear11
lear12
lear13
lear14
lear15
lear16
lear17
lear18
lear19
lear20