lear04
การเรียนการสอน
ท้าทายด้วยการค้นหาเส้นทางที่ใกล้ที่สุด

หลบหลีกสิ่งกีดขว้าง มุ่งหน้าสู่จุดหมาย
ผ่านสื่อการสอน TKC Coding Kit
เรียนรู้พื้นฐานวิทยาการคำนวณ
lear01
lear02
lear03
lear04
lear05
lear06
lear07
lear08
lear09
lear10
lear11
lear12
lear13
lear14
lear15
lear16
lear17
lear18
lear19
lear20