train58

อบรมครูและบุคลากร

หลักสูตรอนุบาล จะเน้นการอบรมที่ผู้เข้ารับการอบรมสามารถฝึกปฏิบัติ และ ทดลองใช้จริง เพื่อให้เข้าใจถึงสาระการเรียนรู้ และ นำไปบูรณาการกับองค์ความรู้ต่างๆ ได้
train42
train43
train44
train45
train46
train47
train48
train49
train50
train51
train52
train53
train54
train55
train56
train57
train58
train16
train17
train18