train53

อบรมครูและบุคลากร

หลักสูตรอนุบาล มีการอบรมโปรแกรม CAI เพื่อให้ครูประจำชั้น และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง สามารถชี้แจงและตอบคำถามผู้ปกครองได้
train42
train43
train44
train45
train46
train47
train48
train49
train50
train51
train52
train53
train54
train55
train56
train57
train58
train16
train17
train18