train47

อบรมครูและบุคลากร

คุณครูให้ความสนใจในเนื้อหา และตั้งใจทำ Workshop เพื่อทบทวนความรู้จากการอบรมไปใช้งานจริงได้
train42
train43
train44
train45
train46
train47
train48
train49
train50
train51
train52
train53
train54
train55
train56
train57
train58
train16
train17
train18