robot14

ตัวอย่าง Code เดินตามเส้น

น้องๆ เขียนโค้ดโปรแกรมเพื่อควบคุม เซนเซอร์ตรวจจับพื้นที่มีสีเข้ม หากตรวจพบจะสั่งคำสั่งให้มอเตอร์ด้านหนึ่งหยุด เพื่อควบคุมให้รถกลับเข้าอยู่ในตำแหน่งระหว่างเส้น แล้วมอเตอร์ก็จะทำงานต่อตามปกติ ทำให้รถอยู่ในเส้นตลอดเวลา
robot01
robot02
robot03
robot04
robot05
robot06
robot07
robot08
robot09
robot10
robot11
robot12
robot13
robot14
robot15
robot16
robot17
robot18
robot19
robot20