robot08

ศึกษาเพิ่มเติม

น้องๆ จะต้องศึกษาทำความเข้าใจจากเอกสาร วีดีโอ และค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับชิ้นส่วนของรถ และ วงจรไฟฟ้า board Arduino การเชื่อมโยงวงจรด้วยสายไฟ 
robot01
robot02
robot03
robot04
robot05
robot06
robot07
robot08
robot09
robot10
robot11
robot12
robot13
robot14
robot15
robot16
robot17
robot18
robot19
robot20