robot02

TEAM 1

น้องๆ จะใช้เวลาร่วมกันตลอด 20 ชั่วโมง ช่วยกันทำงานจนสามารถทำให้รถวิ่งได้ แต่ละทีมพยามยามกันอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นทีมที่ผ่านการทดสอบบนสนามจริงได้
robot01
robot02
robot03
robot04
robot05
robot06
robot07
robot08
robot09
robot10
robot11
robot12
robot13
robot14
robot15
robot16
robot17
robot18
robot19
robot20