stem25

กิจกรรม STEM
น้องๆ วาดรูปเรือตามจินตนาการ ด้วยสีไม้ที่ทีมงานเตรียมไว้ให้หลากหลายสี 
นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของกิจกรรม STEM เท่านั้น ก่อนจะไปทำกิจกรรมต่อไป

stem25
stem26
stem27
stem28
stem29
stem30
stem31
stem32
stem01
stem02
stem03
stem04
stem05
stem06
stem07
stem08
stem09
stem10
stem11
stem12