ไทยคิดคอมร่วมป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19)

 

buggy corona

โรงเรียนในเครือไทยคิดคอมทุกโรงเรียน ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-ไนน์ทีน
โดยปกติคุณครูผู้สอนจะทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อกันเป็นประจำ


Active1501  Active1502 

เด็กนักเรียนสะอาด ปลอดภัย พร้อมมั่นใจตลอดการเรียน