TKC Coding Contest 2562

การแข่งขันการเขียนโปรแกรมประจำปี 2562
TKC Coding Contest

บริษัท ที เค ซี เอ็ดดูเคชั่น (Thai kid com) เห็นความสำคัญของการเรียนวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) โดยเฉพาะการเขียนโปรแกรมหรือโค้ดดิ้ง ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆ ได้เรียนรู้กระบวนการวางแผน ฝึกฝนกระบวนการคิดและการลงมือทำอย่างมีประสิทธิภาพ ทางบริษัท ฯ จึงได้จัดกิจกรรม “แข่งขันการเขียนโปรแกรม (TKC Coding Contest)”  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษา โดยนักเรียนทุกคนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 2562 ถึงวันที่ 20 ธ.ค. 2562

 contest62