แสดงความยินดี โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ

ขอแสดงความยินดีกับ โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ  
ได้ผ่านการประเมิน เพื่อรับรางวัล สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา (ขนาดใหญ่)
สังกัด สช. ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒  

  pana05