การเขียนผังงาน (flowchart)

การเขียนผังงาน (flowchart)

น้อง ๆ ชั้น ป.5 โรงเรียนญาโณทัย กำลังเรียนรู้เรื่องการเขียนผังงาน (flowchart) พร้อมกับทำแบบทดสอบผ่านสื่อ CAI

act00307