หนังสือใหม่ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

หนังสือใหม่ เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)

ตุลาคม 2562 หนังสือวิทยาการคำนวณ ออกใหม่ 3 เล่ม ระดับชั้น ป.2 ป.5 ม.2 เนื้อหาเข้มข้นกว่าเดิม จะดำเนินการจัดส่ง สำหรับโรงเรียนที่สั่งไว้ล่วงหน้าในช่วงเดือนตุลาคม 2562 เนื้อหาเข้าใจง่าย 4 สีทั้งเล่ม พิมพ์บนกระดาษถนอมสายตา 

book08  book12  book04

หนังสือเรียน  เทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) Computing Science  มุ่งเน้นให้คิดอย่างมีระบบ ใช้ความรู้และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศาสตร์อื่น ๆ นำมาแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ หรือพัฒนางานต่างๆ อย่างมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม และเลือกใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม (STEM Education) โดยหลักสูตรตรงตามกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

book05 book06 book07 book08 book09 book10
book11 book12 book01 book02 book03 book04

 
หนังสือใหม่ ปี 63 สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02714-8402-3

book21 book22 book23 book24 book19 book20

 
หนังสือเรียนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  สำหรับอนุบาล 

book13 book14 book15 book16 book17 book18

สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02714-8402-3