ปรับหลักสูตรใหม่

หลักสูตรใหม่จากไทยคิดคอม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐

Learning standards 
 
จากการที่กระทรวงศึกษาธิการได้ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) โดยการย้ายสาระเทคโนโลยี จากกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี มาอยู่กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กำหนดมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดใหม่ ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษา และเปลี่ยนชื่อวิชา เป็น เทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ)
ทางไทยคิดคอม จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรของเราให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงข้างต้น เรียบร้อยแล้วทุกระดับชั้น
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ http://academic.obec.go.th/