สาเหตุที่โรงเรียนเลือกไทยคิดคอม
?
tkcmap t   
 buggy cake    ไทยคิดคอม
คือ ผู้จัดระบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร ทั้งพัฒนาหลักสูตร หนังสือ แผนการสอน สื่อมัลติมีเดีย สื่อทั่วไป การประเมินผล และโปรแกรมอันทันสมัย นักเรียนประสบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย อีกทั้งยังให้บริการทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์อย่างรวดเร็ว เป็นที่ประทับใจแก่ลูกค้า ปัจจุบันมีลูกค้ากว่า 100 โรงเรียนทั่วประเทศที่ใช้บริการของเราอย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี
 • หลักสูตรการสอนทันสมัย ตรงตามตัวชี้วัดทุกหน่วยการเรียนรู้
 • หนังสือเรียนละเอียดทุกขั้นตอน พร้อมกิจกรรม STEM และแบบฝึกหัดท้ายหน่วย
 • แผนการสอนชัดเจนพร้อมรายละเอียดทุกขั้นตอน ใช้ง่าย ได้มาตรฐาน ประเมินผลแบบ Rubric จัดทำอยู่ในรูป E-Lesson Plan และแผนส่งโรงเรียน ในรูปแบบไฟล์เอกสาร

        e plan
   
 • เรียนรู้ผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตอันทันสมัย ใหม่ล่าสุด เหมาะสมกับเด็กแต่ละวัย เช่น โปรแกรม CAI กว่า 100 โปรแกรม, โปรแกรม Code.org ,โปรแกรม Scratch, โปรแกรมภาษา Python และ โปรแกรม Make code ทำงานร่วมกับบอร์ด Micro:bit ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์ DF Robot (maqueen)
 • สอนเรื่องยาก ๆ เช่น การเขียนโปรแกรม ในระดับประถม ให้เป็นเรื่องง่าย โดยใช้สื่อการสอน เช่น บัตรคำ,กระดาน TKC Coding Kit, กระดานพิกัด TKC Scratch Kit, TKC Robot เป็นต้น

  robot29act00306

Active00901

     

 

 • นักเรียนทุกคนจะได้รับแฟ้มสะสมผลงานที่พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ พร้อมใบประเมินผล
 • บุคลากรครูผู้สอน มีความรู้ความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์โดยตรง มีความเป็นครู เอาใจใส่เด็ก
 • เน้นคุณภาพการเรียนการสอนด้วยการนิเทศผู้สอนและประเมินผลผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ
 • ร่วมพัฒนาโรงเรียนด้านเทคโนโลยี โดยจัดอบรมบุคลากรในโรงเรียนประจำทุกปี
 • จัดห้องเรียนให้ทันสมัย ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต Projector และโต๊ะ เก้าอี้ ตามความเหมาะสมกับงบประมาณ
 • ทีมช่างผู้เชี่ยวชาญดูแลห้องคอมพิวเตอร์ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียนการสอน โปรแกรม และฮาร์ดแวร์ อย่างรวดเร็วทั้งทางโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ต ตลอดเวลา