computingscience
หลักสูตรไทยคิดคอม
         เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับล่าสุดของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมก้าวไกล ก้าวทันกับโลกดิจิทัลในปัจจุบันและอนาคต
แนวทางการพัฒนาหลักสูตร
        กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน ที่ยึดหลักการพัฒนากระบวนความคิดเป็นเหตุเป็นผล  คิดสร้างสรรค์   คิดวิเคราะห์
มีทักษะที่สำคัญทั้งทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และทักษะในศตวรรษที่ 21  ผ่านการเรียนรู้อย่างมีความสุขที่เน้นให้ผู้เรียน
คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น และเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีของโลกสืบต่อไป

 


เป้าหมาย
 
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม
สาระการเรียนรู้
☻ อนุบาล 1 – 3

 

child11
     
องค์ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ คือ การเรียนรู้ส่วนประกอบและการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การค้นคว้า และสร้างสรรค์ชิ้นงานตามจินตนาการ
 • บูรณาการกับองค์ความรู้ คือการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับตัวเด็กที่มีโอกาสใกล้ชิด หรือปฏิสัมพันธ์ในชีวิตประจำวัน และเป็นสิ่งที่เด็กสนใจมาให้เรียนรู้ ด้านต่างๆดังนี้
  1.ตัวเรา
  2. บุคคลและ สถานที่แวดล้อมเด็ก
  3. ธรรมชาติรอบตัว
  4. สิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก
 • ทักษะหรือกระบวนการ บูรณาการทักษะที่สำคัญและจำเป็นสำหรับเด็ก เช่น ทักษะการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อ ทักษะทางสังคม ทักษะการคิด ทักษะการใช้ภาษา คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
 • ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ปลูกฝังให้เด็กเกิดเจตคติที่ดี มีค่านิยมที่พึงประสงค์   เกิดความรู้สึกที่ดีต่อตนเองและผู้อื่น รักการเรียนรู้ รักธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสมกับวัย 
 
☻ ประถมศึกษาปีที่ 1 – 3
  • การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ
  • การแสดงลำดับขั้นตอนหรืออัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือ ข้อความ
  • เขียนโปรแกรมอย่างง่าย และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม โดยใช้บัตรคำสั่งและซอฟต์แวร์ คือ โปรแกรม Code.org และ โปรแกรม Scratch
  • การใช้โปรแกรม Windows ในการสร้าง จัดหมวดหมู่ ค้นหา จัดเก็บ เรียกใช้ข้อมูลตามวัตถุประสงค์
  • การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ รวบรวม ประมวลผล และ นำเสนอข้อมูล โดยใช้โปรแกรม Windows Office
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์ ร่วมกันดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม
  • จัดทำชิ้นงานโดยผ่านกิจกรรม STEM เช่น ของเล่นชิ้นโปรด, สร้างเกมเขาวงกต, รักษ์โลก เป็นต้น
  • ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ต

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

  child09 
 
☻ ประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

microbit

 
  • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย และออกแบบวิธีการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน
  • ออกแบบ และเขียนโปรแกรมอย่างง่าย ในการสร้างนิทานและเกม โดยใช้โปรแกรม Scratch
  • เรียนรู้การเขียนโปรแกรมทำงานร่วมกับบอร์ด Micro:bit เพื่อพัฒนาโครงงาน
  • การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้ ติดต่อสื่อสาร ทำงานร่วมกัน และประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล
  • การรวบรวม ประเมิน นำเสนอข้อมูลและสารสนเทศเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google Apps
  • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย มีมารยาท เข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิของผู้อื่น แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบข้อมูล หรือบุคคลที่ไม่เหมาะสม
  • พัฒนาโครงงานโดยผ่านกิจกรรม STEM เช่น นิทานวิทย์คิดสนุก, เกมชวนคิด, Micro:bit คิดสร้างสรรค์ เป็นต้น

คลิกข้อมูลเพิ่มเติม

 
☻ มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
python  
 • การออกแบบอัลกอริทึมที่ใช้แนวคิดเชิงนามธรรม และ แนวคิดเชิงคำนวณ เพื่อแก้ปัญหาหรืออธิบายการทำงานที่พบในชีวิตจริง
 • ออกแบบและเขียนโปรแกรมอย่างง่าย การใช้ตรรกะและฟังก์ชัน เพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์ โดยใช้โปรแกรมภาษา Python
 • พัฒนาแอปพลิเคชันที่มีการบูรณาการกับวิชาอื่นอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้ App Inventor
 • องค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีการสื่อสาร เพื่อประยุกต์ใช้งาน หรือแก้ปัญหาเบื้องต้น
 • การรวบรวมข้อมูล ประมวลผล ประเมินผลนำเสนอข้อมูลและสารสนเทศ โดยใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google Sheet
 • การประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลวิเคราะห์สื่อและผลกระทบจากการให้ข่าวสารที่ผิด เพื่อการใช้งานอย่างรู้เท่าทัน
 • การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบต่อสังคม ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ใช้ลิขสิทธิ์ตามข้อกำหนดและข้อตกลงของผู้อื่นโดยชอบธรรม
 • พัฒนาโครงงานโดยผ่านกิจกรรม STEM เช่น Programmer Start-up, Smart Farmer, App for Kids เป็นต้น